Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że nasza firma rozpoczęła wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK).

W tym celu zgodnie z art.7 pkt.1-4 ustawy o Pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (dalej zwane Ustawa PPK) nasza firma wdrożyła PPK we współpracy z Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziała Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000042153, NIP 526-22-41-523, o kapitale zakładowym w wysokości 33 000 000 zł.  

Nasza firma zawarła umowę z Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej zwane NN).

Wyboru NN jako instytucji obsługującej PPK dla naszych pracowników dokonano, kierując się interesem naszych pracowników z uwzględnieniem doświadczenia NN na rynku oraz ich efektywności w zakresie zarządzania aktywami, funduszami inwestycyjnymi oraz emerytalnymi.

NN od ponad 20 lat skupia się na oferowaniu produktów emerytalnych – OFE, IKE i IKZE oraz wyróżnia się na rynku spośród innych instytucji, działających w tym obszarze, m.in. dużymi aktywami emerytalnymi oraz wysokimi długoterminowymi stopami zwrotu. 

Na naszej stronie internetowej https://bravecare.pl/ppk/  lub https://www.mojeppk.pl/ lub https://www.nn.pl/ppk.html znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programu Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK)”, zaś poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje.

 1. Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków i zapewnić dodatkowe środki osobom po zakończeniu pracy zawodowej, dzięki wpłatom pracodawcy, pracownika jak i z budżetu państwa.

Twoje Pracownicze Plany Kapitałowe są finansowane z 3 źródeł:

 1. Wpłata pracownika(Twoja): od minimum 2% do nawet 4% wynagrodzenia brutto, ale potrącana z wynagrodzenia pracownika netto. Uczestnik PPK poza obowiązkową wpłatą podstawową w wysokości 2%, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.

Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK – obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

 1. Wpłata pracodawcy: od minimum 1,5% do nawet 4% wynagrodzenia brutto. Przy czym pracodawca opłaca powyższą składkę ze środków własnych.

Co więcej na Pracodawcy ciąży obowiązek obliczenia i pobierania części składki należnej od uczestnika PPK oraz dokonania wpłat od pracodawcy i pracownika na rachunek indywidualny uczestnika PPK, prowadzony przez NN.

 1. Państwowa dopłata: 240 zł rocznie + 250 zł jednorazowa opłata powitalna.

Wypłacając pieniądze po 60 roku życia możesz dostać 25% zgromadzonej kwoty jednorazowo, a pozostałe 75% w miesięcznych ratach (przynajmniej 120).

Możesz również wypłacić 100% zgromadzonych środków, ale wtedy zapłacisz podatek od zysków kapitałowych (19%).

Przed osiągnięciem 60 roku życia środki można wypłacić w przypadkach wymienionych w ustawie o PPK.

 1. Kto zostanie zapisany do programu

 Udział w programie PPK jest dobrowolny.

Do programu automatycznie zostaną zapisani wszyscy pracownicy w wieku 18-55 lat zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę jak i na umowę zlecenia, od których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe, chyba że złożą pisemną deklarację o rezygnacji z oszczędzania.

Informujemy, że deklaracja o rezygnacji z PPK musi być na specjalnym formularzu, aby była skuteczna i zgodna z wytycznymi Ministerstwa.

Pracownik, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK, co 4 lata będzie ponownie zapisywany do PPK przez pracodawcę, z możliwością ponownej rezygnacji. 

Szczegółowe informacje o PPK dla poszczególnych form zatrudnienia, które mogą być objęte programem PPK, są zdefiniowane w art.2 pkt 18 ustawy o PPK.

Istnieje możliwość wstrzymania wpłat do PPK w dowolnym momencie jak również ponownego ich wznowienia, ale wymagane jest działanie ze strony pracownika.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika po upływie 3 miesiąca (90 dni) zatrudnienia nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy u danego Pracodawcy lub u innych pracodawców, jeżeli nowy pracodawca jest następcą prawnym tych innych pracodawców.

Pracownik w sytuacji wyrażenia chęci rezygnacji z udziału w programie PPK może złożyć taką deklarację najpóźniej do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia. W sytuacji braku złożenia rezygnacji pracownik zostanie zgłoszony do programu PPK automatycznie. 

Osoby, które pracują w naszej firmie ponad 90 dni i nie będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały wypełnić specjalną deklarację.

Pracownik może złożyć deklarację rezygnacji w dwóch sytuacjach:

a) Jeszcze przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie. Wtedy zgodnie z art. 16.1. pracownik nie stanie się uczestnikiem PPK

b) Już po zawarciu umowy o prowadzenie. Wtedy zgodnie z art. 23.2. umowa nie przestaje obowiązywać, a rezygnacja oznacza, że przestają być naliczane wpłaty do PPK.

Pracownik może w dowolnej chwili złożyć wniosek o ponownym przystąpieniu do PPK.

Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 lat i nie ukończyły jeszcze 70 lat nie są objęte PPK automatycznie, aby zostać uczestnikiem powinny złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK.

 1. Pracownicy, posiadające konta PPK, założone przez innych pracodawców

Osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3 miesięczny okres zatrudnienia – złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK, oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowej, z którymi zawarto umowy.

W zaistniałej powyżej sytuacji Pracownik może podjąć następujące działania:

 – złożyć deklarację o rezygnacji z PPK u nowego Pracodawcy,

– podjąć decyzję o dołączeniu do programu PPK prowadzonego przez nowego pracodawcę wraz z zachowaniem innych rachunków PPK i zebranych środków w innych instytucjach finansowych

– złożyć wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł nowy pracodawca.

 1. Jakie formy zatrudnienia obejmuje PPK?
 • Umowę o pracę.
 • Umowę zlecenie lub umowę agencyjną.
 • Umowę o pracę nakładczą.
 • Członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych.
 • Członkostwo w radzie nadzorczej (o ile otrzymuje się wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji).

 1. Gdzie będą lokowane pieniądze pracownika i czy to jest bezpieczne

Środki pochodzące ze składek pochodzących od pracownika, pracodawcy i państwa trafią na indywidualny rachunek pracownika w instytucji finansowej Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Powyżej wskazana instytucja finansowa NN będzie prowadzić indywidualne konta pracowników oraz inwestować środki pracowników w różnego rodzaju instrumenty finansowe.

Środki gromadzone w PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna będzie się zmieniać wraz z wiekiem uczestnika PPK.

W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia fundusze będą automatycznie zmieniać politykę inwestycyjną na mniej ryzykowną (np. inwestycja w instrumenty takie jak akcje czy obligacje skarbu państwa).

Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

W trakcie oszczędzania uczestnik PPK nie będzie mógł zmienić instytucji finansowej, którą wybrał jego pracodawca, ale będzie mógł zmienić fundusz zdefiniowanej daty, do którego został przypisany i wybrać fundusz, który w jego ocenie, będzie lepiej dostosowany do jego potrzeb.

 1. Koszty inwestowania w PPK

Opłaty za zarządzanie i prowadzenie PPK pobiera NN zgodnie z limitami ustawowymi.

Szczegóły dotyczące opłat można znaleźć na stronie NN oraz w ustawie o PPK.

 

Pracownik powinien poinformować pracodawcę w sytuacji zmiany następujących danych pracownika: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Zmianę danych należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy poprzez wypełnienie druku „Zmiana danych Uczestnika PPK”.

Wszelkie druki deklaracji oraz wniosków znajdziecie Państwo na stronie https://bravecare.pl/ppk/  lub https://www.mojeppk.pl/ lub https://www.nn.pl/ppk.html

WZORY DRUKÓW

Rezygnacja z dokonywania wpłat

Wznowienie wpłat do PPK

Wpłata dodatkowa

Zmiana wpłaty podstawowej uczestnika PPK

Formularz - transfer środków

Formularz danych PPK

Zmiana danych Uczestnika PPK

Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osób w wieku 55-70 lat)

Materiały informacyjne

Ulotka dla nowozatrudnionych PPK

Ulotka dla nowozatrudnionych PPK

Plakat korzyści PPK

Material logowanie PPK

Material logowanie PPK

Najczęściej zadawane pytania o PPK

Jak inwestujemy Twoje pieniądze w PPK

Jak możesz wypłacić pieniądze z PPK?

Jak przenosić pieniądze między PPK, czyli zrobić transfer

Materiały obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca PPK

Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK