Bravecare
Marka należąca do Bravecom Sp. z o. o.

Ul. Myśliborska 42, piętro 2
03-185 Warszawa
Tel.: +48 (22) 400 78 76
e-mail: bravecareinfo@bravecare,pl

Bravecom Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie (03-191), ul Płochocińska 19
KRS 0000515370
NIP 524-277-00-98
REGON 147309798
Tel.: +48 (22) 400 78 76
e-mail: biuro@bravecom.pl
www.bravecom.pl

Masz pytania? Napisz!

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Klauzula Informacyjna RODO

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bravecom Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-191), przy ul. Płochocińska 19;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Tonderys możliwy jest pod adresem email: anna.tonderys@biurocausa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego na wstępie rozporządzenia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiot świadczący na rzecz administratora usługi z zakresu obsługi księgowo – kadrowej;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.