Polityka prywatności dotyczy strony i serwisu www.bravecare.pl (dalej zwany „SERWIS”) prowadzonego przez:

Bravecare ApS

z siedzibą w 1620 Kopenhagen V przy ulicy Vesterbrogade 149,1.b5, Cvr.nr.: 41391030

 (zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać i być stosowane wydane Przez Parlament Europejski „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zwane w skrócie „RODO”.

Celem tych regulacji jest ujednolicenie na poziomie europejskim i krajowym zasad przetwarzania danych osobowych.

Wobec wejścia w życie RODO, dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiona zupełnie nowym aktem prawnych – w chwili publikacji niniejszego tekstu (kwiecień 2018 roku) nowa ustawa jest na ostatnim etapie legislacyjnym przed jej uchwaleniem i wdrożeniem do porządku prawnego.

Warto wskazać, że jednym z ważniejszych zmian jest zastąpienie urzędu Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który będzie pełnił funkcje nadzorcze i kontrolne w obszarze ochrony danych osobowych.

W przewidywanym akcie oraz opierając się na obecnym kształcie należy wskazać, że pojawiają się zupełne nowe obowiązki dla administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane osobowe, jednocześnie zwiększono uprawnienia osób, których dane są przetwarzane jak również odpowiedzialność i obowiązki informacyjne podmiotów przetwarzających dane.

W związku z powyższym Administrator wychodząc naprzeciw tym obowiązkom przedstawia następująco:

 

DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo w przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy, interakcji z botem komunikacyjnym znajdującym się na stronie i wykorzystującym komunikator Messenger lub przesłania korespondencji na adres bravecareinfo@bravecare.pl lub inny z domeny bravecare.pl, państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Istotne informacje:

 • ADMINISTRATOR Państwa danych osobowych to: BRAVECARE ApS z siedzibą przy ulicy Vesterbrogade 149,1.b5, 1620  Kopenhagen V, posiadająca numer Cvr 41391030. Oznacza to, że Administrator odpowiada za wykorzystanie danych pozyskanych w sposób bezpieczny, zgodny zawartymi z Państwem umowami lub/i wyrażonymi zgodami oraz obowiązującymi przepisami.

Osobą wyznaczoną przez ADMINISTRATORA, która pełni funkcję Inspektora RODO nadzorującego przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych jest Adam Wandel, adres do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych a.wandel@bravecare.pl.

 • Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: wandel@bravecare.pl lub pisemnie: BRAVECARE ApS, ul. Vesterbrogade 149,1.b5, 1620  Kopenhagen V.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bravecare ApS z siedzibą w Kopenhagen V (1620) przy ul. Vesterbrogade 149,1.b5 w celu przedstawienia mi oferty zleceń, pracy  oraz komunikacji  z nami i naszymi klientami. Więcej informacji znajdziesz pod przyciskiem Polityka prywatności – informacje RODO.

 • Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych:Przekazane dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, przedstawienia oferty Administratora, realizacji umowy o świadczenie usług, marketingiem produktów i usług własnych, w celach rekrutacyjnych i prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz dla monitorowania ruchu na stronach internetowych Administratora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do przetworzenia zapytania, wykorzystania w ramach procesów rekrutacyjnych lub pobrania treści umieszczanych w serwisie.
 • Jakie dane pozyskujemy: Do prawidłowego wykonania usług wymagamy podania przez Państwo danych niezbędnych do zawarcia z nami umowy i wykonania zleceń, wykorzystania w procesach rekrutacyjnych, przedstawienia oferty, przeprowadzenia marketingu naszych usług, ściągnięcia stosownych materiałów. Danymi tymi są: imię i nazwisko, telefon, adres email, doświadczenie zawodowe, kompetencje w tym znajomość języków, zaś w przypadku firm dane identyfikujące firmę tj. NIP, REGON, KRS, adres siedziby. Dodatkowo w ramach korzystania z serwisu Administrator pozyskuje adres IP oraz inne dane jakie Państwo dobrowolnie nam przekażą w ramach kontaktu z Administratorem jak np. dokumenty i materiały wprost identyfikujące Państwa – o tym fakcie będziemy informować Państwa oddzielnie.

Jednocześnie w ramach świadczonych i wykonywanych na rzecz Państwa usług, rekrutowania wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych i dokumentów – ich pojawienie się u nas jest konsekwencją prawidłowego wykonania działań przez Administratora a ich podanie zależy od Państwa i jest dobrowolne.

 • Kto ma wgląd w Państwa dane osobowe: partnerzy, Spółki działające pod marką BRAVECARE® PSK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle nr. KRS 0000793996 i KADRY PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr. KRS 0000723161 w zakresie procesów rekrutacyjnych, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi po sprzedażowej.
 • Państwa prawa, czyli przysługuje Państwu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoprawo do przenoszenia danych,
 • prawo do przeniesienia danych na Państwa życzenie,
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając pisemny wniosek w siedzibie Administratora wskazanej powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej a.wandel@bravecare.pl.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam potwierdzić i uwierzytelnić Państwa tożsamość.

Zakres każdego z wymienionych powyżej praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: wandel@bravecare.pl
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  • podanie przez Państwa danych jest dobrowolne
  • podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy
  • podanie przez Państwa danych umożliwia wykorzystanie ich w procesie rekrutacyjnym
 • Informacja o braku podania danych:
  • możemy odmówić złożenia oferty
  • możemy odmówić zawarcia umowy
  • możemy odmówić udostępnienia treści
  • możemy odmówić udziału w procesie rekrutacyjnym

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja o przekazywaniu danych do Państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Na chwile obecną oraz w niedalekiej przyszłości Administrator nie planuje oraz nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) [obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię]. Jednakże może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG lub do Państwa trzeciego – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. O zamiarze przekazania Państwa danych do Państwa trzeciego, zakresie i podstawie prawnej poinformujemy Państwa osobiście.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie i podobne technologie

 

Gdy Państwo korzystają z serwisów, stron i usług Administratora, stosuje on, różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować pliki cookie lub podobne technologie umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym danej osoby/Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Dodatkowo Ciasteczka:

 • Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania.
 • Ciasteczka służą nam do:
  • optymalizacji korzystania z SERWISU
  • dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji
  • do statystyk (są one anonimowe)

Strona internetowa (witryna) i serwisy Administratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Rodzaje plików cookies, wykorzystywanych przez Administratora

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym danej osoby/Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym danej osoby/Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez dana osobę/Klienta.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje w ramach SERWISU:

 • ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony SERWISU
 • „niezbędne” do działania usługi i aplikacji, korzystania z serwisu– umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • służące do zapewnienia „bezpieczeństwa”, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez dana osobę/Klienta ustawień i personalizację interfejsu danej osoby/klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi dana osoba/Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie danym osobom/Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Korzystając ze strony SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU – informacje poniżej.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki przez daną osobę/Klienta celem ograniczenia wykorzystywania cookies przez Administratora

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym danej osoby/Klienta. Dana osoba/Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym danej osoby/Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której dana osoba/Klient korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala danej osobie/Klientowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez daną osobę/Klienta witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies

 

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: a.wandel@bravecare.pl

Jako Administrator SERWISU zastrzegam, iż  nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych.

Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.